แสดงเมนู | ซ่อนเมนู


สถิติการเข้าชม
ขณะนี้ online : 1 ท่าน
วันนี้ : 09-02-2016.
IP Adress : 54.234.38.8
Browser : ตรวจสอบไม่ได้
OS : ตรวจสอบไม่ได้
ปรับปรุงล่าสุด : Friday, 26 April 2013 @ 11:55:35 AM
     
   รัชกาลที่ ๖  
  พ.ศ. ๒๔๕๔ เหรียญจักพรรดิมาลา  
 


รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. ๒๔๕๔ ๒๙ สิงหาคม ร.ศ. ๑๓๐

____ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่เรียกว่า “พระราชบัญญัติเหรียญจักพรรดิมาลา รัตนโกสินทรศก ๑๓๐” กำหนดการพระราชทานเหรียญนี้สำหรับข้าราชการพลเรือนที่รับราชการไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี

นับตั้งแต่เข้ารับราชการให้เป็นบำเหน็จที่รับราชการมั่นคงยืนนานทำนองเดียวกับเหรียญจักรมาลาที่พระราชทานแก่นายทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด ๑๕ ปี จึงสมควรแก้ไขพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับพระราชนิยมในระยะหลัง และแก้ไขรูปเหรียญให้เป็นคู่กันกับเหรียญจักรมาลาฝ่ายทหาร กล่าวคือ มีลักษณะเป็นรูปจักร ด้านหน้า มีพระรูปพระครุฑพ่าห์อยู่ในวงจักร ด้านหลัง มีรูปช้างอยู่ในวงจักร มีอักษรจารึกวงรอบว่า “บำเหน็จแห่งความยั่งยืนและมั่นคงในราชการ” ข้างบนมีเข็มวชิราวุธห้อยกับแพรแถบสีแดง ขอบสีเหลืองกับขัยว

มีเข็มเงินเบื้องบนแพรแถบจารึกอักษรว่า “ราชสุปรีย์” สำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย และผู้ที่ได้รับพระราชทานนี้ได้รับประกาศนียบัตรเป็นสำคัญด้วย ส่วนผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาแล้วไม่ต้องรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาอีก หรือได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลารัชกาลที่ ๕ ก็โปรดเกล้าฯ ให้คงใช้อย่างนั้นต่อไป

คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่
คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่


 
     
     
 
     
พ.ศ. ๒๔๕๔ ร.ศ. ๑๓๐
ทรงพระราชดำริว่า เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการในพระองค์ซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่นั้นเป็นการเฉพาะในรัชกาลนั้น ถ้าจะพระราชทานในรัชกาลของพระองค์เป็นการขัดอยู่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างดวงตราสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์ขึ้นใหม่ เรียกว่า ตราวชิรมาลา ตามพระราชบัญญัติตราวชิรมาลา รัตนโกสินทรศก ๑๓๐ ได้บัญญัติว่าตราวชิรมาลานี้ สำหรับพระราชทานผู้ที่ได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณในพระองค์ และรัชทายาท และราชตระกูล โดยความจงรักภักดีที่จะให้เป็นคุณประโยชน์ เป็นพระเกียรติยศในพระองค์และราชตระกูล